Innovatief en wendbaar met informatiesection icon diderot

/ nl/ bizz /services_nl.phpOnderwerpen: innovatie, innovatief, opleidingen, relaxng schema, xml, associaties, begeleiding, beleidsondersteuning, bouwteam, coaching, gebruikersorganisatie, implementatie, kennis, kwaliteit, ontwerp, project managers, realiseren, schemas, systeemontwerp

Innovatief combineren van creativiteit en informatie

Innovatie? betekent expliciet een traject van verandering. Maar waar komt innovatie vandaan. Meest voor de hand liggend is om innovatie te beschouwen als een proces van mensen (in tegenstelling tot machines). Innovatie is het gevolg van ideeën voortkomend uit een combinatie van ervaring en associaties met situaties en oplossingen uit zeer verschillende bronnen. Een op een ontologie gebaseerde omgeving maakt het mogelijk dat menselijke associaties? en ervaringen kunnen worden gecombineerd met business rules en opgeslagen informatie. Diderot Track kan een zinvolle bijdrage leveren door een op maat gesneden omgeving te ontwerpen waar een dergelijke combinatie mogelijk is. Activiteiten die voor een dergelijk doel door Diderot Track kunnen worden uitgevoerd omvatten onder meer:

 • Extractie en organisatie van de relevante termen (concepten en context) uit de businessrules, de informatiebronnen en het alledaags gebezigde taalgebruik;

 • Vastleggen van de kernconcepten en de onderliggende relaties die een coherent stelsel van begrippen en betekenis vormt (ontologie);

 • Definiëren van de door applicaties te hanteren regels om de semantische definities te kunnen toe passen voor bijvoorbeeld informatiesystemen of processen en procedures;

 • Opstellen van regels en condities om effectief onderhoud mogelijk te maken en een hoge mate van interactiviteit met gebruikers toe te staan.

Het uiteindelijke resultaat zal een omgeving zijn waar zowel mensen als machines beschikken over een begrijpelijke regelset voor het werken met de beschikbare informatiesystemen.

Advisering en beleidsondersteuning

Voor veel bedrijven en instellingen is het van belang vast te stellen of het zinvol en haalbaar is om gebruik te gaan maken van een relatief nieuwe techniek als XML? voor publiceren, informatiebeheer of informatieuitwisseling of voor marketingactiviteiten via het internet.

Adviseren heeft als doel inzicht te verschaffen over de aard en het doel van al bestaande en gewenste informatiestromen en -processen. Daarbij zal aangegeven worden welke mogelijke verbeteringen in dit proces zijn aan te brengen, bij voorbeeld door het inzetten van XML, en wat de consequenties daarvan zullen zijn voor de organisatie. Het advies zal mede richting geven aan het informatiebeleid.

De belangrijkste onderwerpen voor advisering:

 • Conceptontwikkeling en het toetsen van bestaande concepten;

 • Contra-expertise leveren of het uitvoeren van audits;

 • Het gevoerde of te voeren informatiebeleid;

 • Het beleggen van verantwoordelijkheden ten aanzien van informatiebeheer en -kwaliteit;

 • Het onderkennen van de kritische factoren en hoe daar mee om te gaan;

 • De mogelijkheden om al aanwezige technologie en kennis? te (blijven) benutten;

Het analyseren van bestaande werkwijzen en processen met betrekking tot informatiecreatie, -verwerking en -gebruik en een inventarisatie van daarbij gebruikte (software-) hulpmiddelen kan van belang zijn voor het uitbrengen van een advies.

Systeem- en procedureontwerp

Het vastleggen van de wijze waarop uiteindelijk het informatieproces binnen de technische en organisatorische omgeving zal worden geïmplementeerd, inclusief de gevolgen van de verandering van de informatiestromen op de bedrijfsvoering. In het systeemontwerp worden ook alle benodigde specificaties voor software pakketten, software-maatwerk en voor hardware opgenomen. Het systeemontwerp dient ook als basisdocument om afspraken te kunnen maken met partijen die het systeem gaan realiseren.

Het ontwerp geeft een zodanig precieze omschrijving van het te realiseren systeem dat uitvoerders (project managers, software engineers en dergelijke) de benodigde inspanning, expertise en kwaliteit kunnen inschatten.

Het opzetten van een informatie-structuur door het schrijven van schemas? (zoals XML-Schema of een RelaxNG schema?) maakt deel uit van het ontwerpproces.

Praktische diensten - handen voor implementatie

Door het begeleiden van zowel het realisatie- of bouwteam als de gebruikersorganisatie wordt gezorgd voor correcte inhoudelijke invulling tijdens realisatie en implementatie van de in het ontwerp vastgelegde systeemonderdelen binnen de gestelde kwaliteitsnorm.

Een ander doel van inhoudelijke begeleiding is het verhogen van de acceptatiegraad van het te realiseren systeem en de daarbij gebruikte technieken in de organisatie, onder meer door te zorgen voor overdracht van kennis binnen de gebruikersorganisatie. Dit kan plaatsvinden door het geven van workshops, of door het gezamenlijk uitvoeren van praktische deeltaken.

Onderdelen daarbij kunnen zijn:

 • Het beantwoorden van conceptuele vragen tijdens realisatie;

 • Interim management voor die situaties waar informatie en technologie elkaar raken;

 • Begeleiden van de gebruikersorganisatie;

 • Het realiseren en uitvoeren van legacy conversies voor bestaande informatiebronnen;

 • Het opstellen van een (deel van) een testplan;

 • Opstellen en schrijven van handleidingen, documentatie en werkinstructies.

Participatie bij productontwikkeling

Ook bij het ontwikkelen van pakket-software of andersoortige softwareproducten kan het werken met een goed ontworpen interne informatiestructuur voordelen bieden. Bij het verwerken, opslaan, importeren en exporteren van informatie(delen) zal een goed ontworpen structuur het uiteindelijke product eenvoudiger te onderhouden en vaak schaalbaarder maken.

Door de afhandeling van informatiecomponenten voor de sturing van het product onafhankelijk van presentatie en platform op te zetten kan de ontwikkeling meer gericht worden op de functionele aspecten van een product.

De manier waarop een eventuele bijdrage aan een dergelijke ontwikkeling door Diderot Track wordt georganiseerd en afgewikkeld is geheel open. Dit is afhankelijk van de vraagstelling en zal per geval worden afgesproken.

Opleidingen en coaching

Diderot Track biedt ook verschillende opleidingen / coaching trajecten aan. Deze zijn allen gebaseerd op de kennis en ervaring die in de praktijk zijn opgedaan. Alle opleidingen kennen dan ook een sterk pragmatische insteek - zoals bij workshops - en stellen de deelnemers / cursisten in staat om na de opleiding het geleerde gelijk in de praktijk toe te passen.

Innovatief ...

Advisering ...

Systeem- ...

Praktische ...

Participatie ...

Opleidingen ...