Branchespecifieke standaarden

Open standaarden voor specifieke omgevingen

/ nl/ article /branchestandard_nl.phpOnderwerpen: dtd, html, sgml, soap, w3c, wsdl, xml, xml schema’s, xslt, branchespecifieke, open standaard

In veel branches is het van belang tijdige en juiste informatie te ontvangen. Met de komst van internet als communicatiemedium is het volume van informatie die bij beslissers terechtkomt enorm toegenomen. Er is behoefte aan een oplossing die het mogelijk maakt deze berg aan informatie te filteren en te sorteren. XML-standaarden kunnen in deze behoefte voorzien.

Scheiding van inhoud en presentatie

In 1969 werkte een werknemer van IBM, Charles Goldfarb, met zijn collega’s Ed Mosher en Ray Lorie aan een systeem waarbij een tekst-editor, een information retrieval-systeem en een layout-programma met elkaar geïntegreerd dienden te worden. Zij zagen zich geconfronteerd met het probleem dat elk van de programma’s eigen specifieke procedurele opmaakcodes vereisten, waardoor de teksten niet uitgewisseld konden worden. Ze kwamen met een oplossing waarbij de procedurele opmaakcodes werden vervangen door generieke beschrijvende tags, die losstonden van de opmaak. Zo kon een titel worden gecodeerd met de tag <title>, in plaats van bijvoorbeeld de programmatische code voor ‘center bold’. Bovendien introduceerden ze het concept van een document type description met daarin een formele definitie van de structuur van het document, en een expliciet geneste elementstructuur. Ze noemden deze oplossing Generalized Markup Language (GML), niet geheel toevallig bestaand uit de beginletters van de namen van de bedenkers.

Deze principes, het van elkaar losmaken van tekstcodering en specifieke applicatiefunctionaliteit, en het vastleggen van de structuur van een document in een document type, liggen ten grondslag aan SGML? (Standard Generalized Markup Language), en het latere XML? (eXtensible Markup Language). SGML is een metataal, het geeft aan op welke wijze beschrijvende tags aan een document kunnen worden toegevoegd. SGML kent in tegenstelling tot bijvoorbeeld HTML? zelf geen vastliggende verzameling van tags die gebruikt mogen worden. Welke tags gebruikt mogen worden kan een gebruiker of een groep van gebruikers zelf verzinnen en vastleggen in een Document Type Definition (DTD?).

SGML-standaarden

In 1983 werd SGML een industriële standaard, en was het in gebruik bij bijvoorbeeld de Amerikaanse belastingdienst (IRS) en het Amerikaanse ministerie van defensie. SGML werd voornamelijk ingezet bij bedrijfsinterne toepassingen. Toch werd al snel de potentie ingezien van het inzetten van SGML bij de uitwisseling van informatie tussen verschillende organisaties. Twee van de eerste voorbeelden van dergelijk gebruik van SGML zijn het Electronic Manuscript Project van de Association of American Publishers (AAP) en het Computer-aided Acquisition and Logistic Support (CALS) project van het Amerikaanse ministerie van defensie. Beide dateren uit de tweede helft van de jaren tachtig. Het Electronic Manuscript Project vereenvoudigde onder andere de uitwisseling van manuscripten tussen auteurs en uitgevers. Het CALS-project werd ingezet om de communicatie tussen het leger en toeleveranciers te verbeteren.

Van SGML naar XML

SGML kent veel voordelen, maar ook een aantal tekortkomingen. De belangrijkste daarvan is wel de complexiteit van het geheel. In de jaren negentig is daarom gezocht naar een eenvoudiger oplossing, die de flexibiliteit en functionaliteit van SGML zou bewaren. Die oplossing werd gevonden in XML. Net als SGML is XML een metataal, en legt het dus alleen vast op welke wijze documenten verrijkt kunnen worden door middel van beschrijvende tags, zonder zelf voor te schrijven welke tags daarvoor gebruikt moeten worden. Bij de ontwikkeling van XML is ook nagedacht over hoe XML gebruikt kan worden in combinatie met internet.

Soorten XML-standaarden

Wanneer gekeken wordt naar de scope en de aard van toepassingen zijn XML-standaarden te onderscheiden in een aantal categorieën:

 • In de eerste plaats zijn er de standaarden die betrekking hebben op de XML-technologie zelf. Deze ‘metatalen’ leggen vast hoe XML-documenten opgemaakt moeten zijn (de XML standaard), hoe de structuur van een XML-document kan worden vastgelegd (XML Schema’s?) en hoe XML-documenten gemanipuleerd kunnen worden (XSLT?). Deze standaarden worden ontwikkeld onder auspiciën van het World Wide Web Consortium (W3C?), een consortium waarin ongeveer 300 bedrijven samenwerken.

 • Daarnaast zijn er XML-standaarden die betrekking hebben op het proces van uitwisseling van informatie: bijvoorbeeld SOAP? en WSDL?.

 • Verder zijn er de branchespecifieke standaarden, voor het uitwisselen en structureren van informatie binnen een bedrijfsbranche.

 • Tot slot kennen (grote) ondernemingen bedrijfsspecifieke standaarden voor intern gebruik.

Branchespecifieke standaarden

Door de eenvoudige toepasbaarheid, de flexibiliteit van XML en de beschikbaarheid van tools is het gebruik van XML de laatste jaren enorm toegenomen. In veel sectoren wordt er dan ook nagedacht over het gebruik van XML bij het creëren van standaarden, zowel binnen het bedrijfsleven, de overheid als de academische wereld. SGML had al laten zien wat de mogelijkheden hiervoor waren. Doordat XML een metataal is kunnen bedrijven en organisaties onderling afspraken maken over o.a. welke tags ze waarvoor willen gaan gebruiken, en wat de betekenis is van die tags. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in DTD’s of XML Schema’s.

XML-initiatieven in de financiële wereld

Tijdigheid en accuraatheid van informatie is in veel sectoren van groot belang, met als vanzelfsprekend voorbeeld de financiële wereld. Veel financiële instellingen werken samen aan de ontwikkeling van XML-standaarden om de informatie-uitwisseling te beheersen. Daarbij gaat het om XML-standaarden met betrekking tot de inhoud van de informatie, maar ook met betrekking tot uitwisselingsprocedures. Op www.xmlonwallstreet.com is een uitgebreid en becommentarieerd overzicht te vinden van XML-initiatieven in de financiële wereld.

Overzicht XML-projecten in de financiële sector:

FinXML

Financial XML. Focus: Capital Markets Instruments & Straight Through Processing.

FIXML

Financial Information Exchange Markup Language. Focus: Securities Transactions.

FpML

Financial Products Markup Language. Focus: Financial derivatives.

Funds XML

Focus: Investment.

FundsIRML

Focus: Investment Research.

ISO 15022 XML

Focus: Securities Processing.

MarketsML

Markets Markup Language. Category: Financial Information.

MDDL

Market Data Definition Language. Focus: Market Data.

NTM

Network Trade Model. Focus: Capital Markets Instruments, Straight Through Processing Events, Static Data.

OFX

Open Financial Exchange. Focus: Payments and Funds Transfer.

RIXML

Research Information eXchange Markup Language. Focus: Investment Research

STPML

Straight Through Processing Markup Language. Focus: Straight Through Processing

swiftML

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Markup Language. Focus: Securities Processing.

WeatherML

Weather Markup Language. Focus: Weather Derivatives.

XBRL

Extensible Business Reporting Language. Focus: Financial statements.

RIXML

Als voorbeeld van een branchespecifieke XML-standaard wordt in deze paragraaf de Research Information eXchange Markup Language (RIXML) behandeld.

Beleggingsmaatschappijen (in het jargon ‘buy-side firms’) krijgen duizenden berichten binnen die van belang kunnen zijn bij het bepalen of aandelen van een bepaald bedrijf gekocht dan wel verkocht moeten worden. Deze informatie is afkomstig van zogenaamde ‘sell-side firms’, zakenbanken en beursanalisten, en komt in verschillende formaten binnen: Word, Excel en PowerPoint documenten, maar ook als audio- en videobestanden. Het doel van RIXML.org, een consortium van sell-side en buy-side firms, is te komen tot een open standaard? voor het beschrijven van ‘investment and financial research’. Als al deze soorten berichten op een uniforme wijze zouden kunnen worden aangeboden, vereenvoudigt dit het (elektronisch) opslaan, sorteren, filteren en bij elkaar voegen van informatie.

Sell-side firms profiteren van een dergelijke standaard doordat de informatie die ze aanreiken op de juiste plek terechtkomt en niet in de grote massa verdwijnt. Buy-side firms hoeven niet meer vruchteloos de brij aan informatie te doorploegen, maar kunnen op een efficiënte wijze de gegevens uitvragen.

Fragment uit een RIXML-document:

<Content>
 <Title>The Beauty of Oklahoma</title>
 <Abstract>We recently initiated coverage of Oklahoma Energy with a
  Buy rating and a 12-month target price of $100, assuming 6.0 times
  our 2002 EBITDA estimate. Depending on the duration and magnitude
  of the current, strong price environment, we believe upside to the
  $100-200 range is possible because of strong free cash generation.
 </Abstract>
 <Synopsis>This document discusses the performance of OKL and its future
  prospects.</Synopsis>
 <Resource resourceid="CSFBOklahoma280201.pdf"
      Language="eng"
      SizeInBytes="252810"
      PrimaryIndicator="Yes">
  <Length lengthunit="Pages">12</Length>
  <MIMEType>application/pdf</MIMEType>
  <Name>CSFBOklahoma280201.pdf</Name>
 </Resource>
</Content>

Het consortium dat RIXML ontwikkelt is opgericht op initiatief van de T. Rowe Price Group, een Amerikaanse investeringsgroep. Deze buy-side firm probeerde research informatie uit verschillende bronnen bij elkaar te voegen, wat niet lukte door de verschillende protocollen die de sell-side firms hanteerden. In het consortium zitten grote beleggingsmaatschappijen als American Century Investments en Putnam Investments, en zakenbanken als Merrill Lynch en Morgan Stanley. Het belang dat deze bedrijven hechten aan de ontwikkeling van een standaard op dit gebied weerspiegelt zich in de contributie die betaald moet worden om mee te mogen praten over de ontwikkeling van de standaard: dat is $20.000 voor buy-side firms, en maar liefst $100.000 voor sell-side firms.

Succesvolle standaard

Welke aspecten spelen nu een rol bij de succesvolle totstandkoming van een branchespecifieke standaard?

 • In veel gevallen wordt een XML-standaard ontwikkeld door een branchebreed consortium, waarin leidende partijen zitting hebben. Ook komt het voor dat een standaard wordt ontwikkeld door een enkel bedrijf. Dit kan alleen succesvol zijn als dit bedrijf een overwicht heeft op de markt.

 • Verder moet er een duidelijke noodzaak zijn voor een branchespecifieke XML-standaard. De standaard moet een oplossing bieden voor problemen die breed voorkomen binnen de branche.

 • Vaak bouwen XML-standaarden voort op al eerder ontwikkelde niet-XML-standaarden.

 • Er moet duidelijkheid zijn met betrekking tot wie het versiebeheer regelt, en op welke wijze aanvullingen of wijzigingen in de specificatie gereguleerd zijn.

 • Acceptatie van de standaard zal ook afhangen van de beschikbaarheid van software die ontworpen is om te werken met de XML-specificatie.

Het komt voor dat verschillende XML-initiatieven in ontwikkeling zijn die proberen hetzelfde informatieprobleem op te lossen. Het hierboven beschreven RIXML begeeft zich op hetzelfde gebied als de Investment Research Markup Language (IRML). Uiteindelijk zal het gebruik in de praktijk uitmaken welke specificatie zal blijven. Je ziet ook vaak dat specificaties die vanuit verschillende organisaties zijn geïnitieerd worden samengevoegd in een nieuwe specificatie.

 • SGML Source Home Page>>

 • XML on Wall Street>>

 • Research Information eXchange Markup Language>>

 • The Cover Pages - industry initiatives>>

Scheiding ...

SGML-standaarden ...

Van SGML ...

Soorten ...

Branchespecifieke ...

XML-initiatieven ...

RIXML ...

Succesvolle ...