booksDe boekenplank

Een lijst van boek- en tijschrifttitels die in de bibliotheek van diderot track zijn terug te vinden. Onderwerpen lopen uiteen van "Management" via "Milde Technologie" tot aan "Filsofie".

Ontology representation

Design Patterns and Ontologies that Make Sense

OmslagDit boek verkent de 'geleerde lessen' van meer dan 40 jaar onderzoek op het gebied van kennis gebaseerde systemen. Het boek beschrijt de zoektocht naar antwoord op vijf essentiële vragen op het gebied van ontologiemodellering en -ontwikkeling. De vijf vragen:

 • Hoe kan de kwaliteit van deze modellen worden vastgesteld?

 • Kan het ontwikkelen van ontoogiosche modellen worden ondersteund of eenvoudiger worden gemaakt?

 • Hoe groot (of klein) zijn de verschillen tussen theorie en praktijk?

 • Wat is de gedactegang achter de beschikbare representatie-talen voor een ontologie?

 • Welk effect heeft een beperkte uitdrukkingskracht van een representatie-taal op het meodelleren van een domein?

 • Rinke Hoekstra; 2009; IOS Press; isbn: 978-1-60750-013-1>>

Corporate Agility

A revolutionary new model for competing in a flat world

OmslagRegels en gebruiken veranderen voortdurend. Het werk dat wordt verricht, de locatie en de manier van werken zijn aan snelle wijzigingen onderhevig. Om de sociale en economische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen is een aangepast business model nodig. Een model dat ze in staat stelt om nieuwe technologie toe te passen, de steeds veranderende samenstelling van medewerkers kunnen begrijpen en de inrichting van werkplekken heroverwegen.

Corporate Agility geeft een eerste aanzet om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden. De auterus van dit boek zijn de oprichters van 'the Work Design Collaborative', een gevestigde think tank die organisaties helpt om productiever en efficienter te worden. In 'Corporate Agility', delen ze de resultaten van hun vijf jaar durende onderzoeks-project en de visionaire strategieën die als resultaat uit de opgedane kennis zijn voortgekomen.

De lezer komt te weten:

 • Hoe vaste kosten te reduceren zodat een organisatie een voorsprong op zijn concurerenten kan opbouwen of vasthouden

 • Hoe een omgeving kan worden gecreëerd voor een op innovatie gerichte onderneming die snel op veranderende omgeving moet kunnen reageren

 • Hoe het voorziene tekort aan talent voor creatieve kenniswerkers kan worden omzeild

Een grote hoeveelheid case-studies van bedrijven en organisaties die in staat zijn gebleken om te leren en daarmee voorloper te blijven evanals interviews met de keidinggevenden van die bedrijven bieden een unieke blik op een organisatie flexibel en veranderingsgezind kan worden en blijven.

 • Charles E. Grantham, James P. Ware, Cory Williamson; 2007; Amacom; isbn: 0814409113>>

Topic Maps based ontology and semantic web

Ontology driven information retrieval system

Omslag-illustratieDit boek is bedoeld voor kennis-managers, informatie-architecten en andere informatie-professionals en kenniswerkers.

Het meest kritische aspect voor de huidige digitale informatievoorziening is niet het gebrek aan informatie, maar de onbeholpen manier waarop informatie wordt gestructureerd en de inefficiënte methoden die worden gebruikt voor het terugvinden van informatie. Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag op welke manier een ontologie-gestuurde methode verandering kan brengen in zowel de snelheid als de nauwkeurigheid. Hiervoor zijn tests uitgevoerd met een traditioneel - op thesauri gebaseerd - systeem en een systeem gebaseerd op een ontologie. De auteur probeert vervolgens te verklaren waarom een ontologie-gebaseerd systeem betere resultaten geeft en wat daarvoor de voorwaarden zijn.

 • Myongho Yi; 2008; VDM; isbn: 9783836435192>>

Business Rule Concepts

Getting to the point of knowledge

Illustration from the cover of Business Rule ConceptsBijna extreem in z'n eenvoud, dit compacte goed leesbare boekwerkje beschrijft een rationele aanpak van hedendaagse organisatorische knelpunten. Vindt uit waarom hedendaagse IT-methoden niet langer effectief zijn werken en niet schaalbaar zijn. Het toepassen van Business-Rules gebaseerd op een semantisch correcte structuur biedt de mogelijkheden om een organisatie weer flexibel (agile enterprise) te laten opereren.

" Mandatory reading for business practitioners, as well as for all curricula in management, business administration and computer science. Ample practical advice and very easy to read. I enjoyed it thoroughly".

 • Ronald G. Ross; 2009 (3rd edition); Business Rule Solutions; isbn: 0941049078>>

Ontologies-Based Business Integration

Omslag van Ontologies-based business integrationDe steeds uitbreidende wereldwijde internationale handel - en de daarbij horende contacten en het noodzakelijk onderling uitwisselen van informatie - leiden tot een toenemende behoefte om nationaal en internationaal meer samenwerkeing oen afstemming tussen bedrijven en andere organisaties. De daardoor ontstane nieuwe technologieën voor e-business bieden mogelijkheden om op een andere manier processen, informatie en applicaties te kunnen integreren.

Samenwerkende organisaties hebben echter altijd een andere manier van werken, een andere manier om hun proces- en informatie-systemen in te richten en de componenten daarbinnen te benoemen. Gevolg van deze diversiteit is mis-communicatie en processen die niet of nauwelijks op elkaar aansluiten bij de overdracht van informatie. Dit boek laat zien wat het managen van semantiek - in de vorm van een ontologie - kan bijdragen aan het oplossen van deze problematiek in de dynamische wereld van bedrijfsleven en overheden.

Dit boek geeft een gedetailleerde en complete beschrijving over het toepassen van ontologie en semantiek voor business integration. Er zijn echter twee kanttekeningen te maken:

 1. De focus is vooral gericht op implementatie van e-business toepassingen. De beschreven methodiek en aanpak is echter ook goed te gebruiken voor integratie van (interne-) bedrijfsprocessen zoals business rules- en business process-management en business intelligence;

 2. De uitwerking is uitsluitend gebaseerd op RDF. In onze visie echter zou de Topic Maps standaard in dit type omgevingen beter passen. Het onbreken van de Topic Maps standaard is een gemis, in veel situaties blijkt deze standaard eenvoudiger en doeltreffender in te zetten dan RDF-gebaseerde toepassingen.

Behoudens deze twee kanttekening is dit boek geschikt voor een ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp 'business-integration'. De beschreven methodiek is nauwkeurig en tamelijk compleet.

 • Michael Rebstock, Janina Fengel, Heiko Paulheim; 2007; Springer; isbn: 9783540752295>>

Rapid Enterprise Design - R.E.D.

Dissertatie TU Delft

ALTDe bestaande methoden voor het herontwerpen van organisaties kunnen het vereiste tempo van veranderingen vaak niet aan. Dat geldt in het bijzonder voor ontwikkelmethoden voor ICT-applicaties: een gemiddeld automatiseringstraject neemt zo’n twee jaar in beslag. Er is dus een dringende behoefte aan methoden die het mogelijk maken organisaties in enkele maanden opnieuw te ontwerpen en in te richten, en dat ook nog eens op een integrale wijze. Dat vraagt om fundamenteel andere denk- en werkwijzen. Daarom is er allereerst behoefte aan een fundamentele (wetenschappelijk onderbouwde) methode om die interactie tussen organisatie, communicatie en informatie(systemen) precies te specificeren.

Dit boek beschrijft een periode van tien jaar onderzoek, die was gericht op het ontwerpen van organisaties met de ‘Design & Engineering Methodology for Organizations’ (DEMO). In die periode zijn door de auteur 28 projecten uitgevoerd met DEMO, waarvan er drie als casestudy zijn beschreven in dit boek. De conclusie van het onderzoek is dat DEMO een goede methode is voor het snel (her)ontwerpen van de bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, structuur en informatievoorziening van zowel kleine als grote organisaties.

 • J.B.F. Mulder; 2006; VIAgroep; isbn: 9081048015 (Link naar PDF versie)>>

Ontologies

A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce

OmslagOnderzoek en ontwikkeling van ontologiën is al in een vergevorderd stadium. Oorspronkelijk vooral toegepast voor Artificiële Intelligentie, is het toepassingsgebied verschoven naar toepassing voor het delen en hergebruiken van kennis. De laatste trend is dat een ontologie ook uitstekend is toe te passen voor integratie van informatiesystemen, gedeelde en gedistribueerde informatiesystemen, syndicatie van informatie, toevoegen van semantische logica aan databases e-commerce toepassingen en kennismanagement. Deze toename aan interesse voor het toepassen van ontologiën komt vooral voort uit het -- relatief nieuwe -- besef dat een ontologie het mogelijk maakt om de betekenis van informatiebronnen digitaal te kunnen verwerken en te interpreteren terwijl deze semantische toevoeging ook voor menselijke consumptie een duidelijke toegevoegde waarde biedt.

Kortom, ontologiën maken het mogelijk dat op een effectieve en efficiënte manier diverse typen informatie uit totaal verschillende bronnen op een begrijpelijke manier kan worden benaderd. Gezien de voortdurend toenemende hoeveelheid informatie die online beschikbaar komt wordt het belang van een technologie die gebruik kan maken van betekenis steeds belangrijker. Dit boek beschrijft helder wat een 'ontologie' nu precies is en welke standaarden beschikbaar zijn om ontologiën te kunnen beheren en toe te kunnen passen.

 • D. Fensel, Frank Van Harmelen (Editor); 2003; Springer-Verlag; isbn: 3540003029>>

Xml Topic Maps

Creating and Using Topic Maps for the Web

OmslagXML Topic Maps (XTM) biedt een krachtige methode om het Web te kunnen veranderen van een overweldigende chaotische verzameling data naar een bruikbare bron van informatie. Dit boek is de eerste volledige en betrouwbare handleiding voor deze nieuwe technologie.

Uitgaande van de XTM 1.0 standaard (inmiddels is versie 2.0 berschikbaar) - een complete XML-taal voor het uitwisselen van topic maps over het World Wide Web - behandeld dit boek de mogelijkheden om XML Topic Maps in te zetten voor het realiseren van een "semantic web" waarbinnen informatie kan worden gevonden aan de hand van nauwkeurig gedefinieerde betekenisvolle structuren, waardoor zowel mensen als machines effectiever kunnen samenwerken en gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie.

Dit boek behandeld onder meer:

 • het ontwikkelen van een ontologie voor dit doel;

 • gebruik van XML Topic Maps voor kennis-management;

 • gebruik van XML Topic Maps voor zoekmachines;

 • het genereren van visuele representaties voor data-verzamelingen;

 • de relatie tussen Topic Maps en RDF voor semantische netwerken.

 • Jack Park (Editor), Sam Hunting (Editor); 2002; Addison Wesley; isbn: 0201749602>>